Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

6261 4334
Reposted frompussyporn pussyporn
4174 fc15 500
Reposted frompussyporn pussyporn
0028 9dfe
Reposted frompussyporn pussyporn
2125 d3b8
Reposted frompussyporn pussyporn
vnlpxs
4280 ff38 500
Reposted fromerial erial viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
vnlpxs
vnlpxs
3690 e169
Reposted fromrisky risky viatruustme truustme
1510 f821 500
Reposted fromsunlight sunlight viatruustme truustme
vnlpxs
vnlpxs
4522 a652
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viametanoiaa metanoiaa
vnlpxs
0660 2cd4
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaveritas1 veritas1
vnlpxs
vnlpxs
4374 f6c2
Reposted fromkarahippie karahippie viasmokeshe smokeshe
vnlpxs
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasmokeshe smokeshe
vnlpxs
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasmokeshe smokeshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl