Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

6482 9513
Reposted fromamatore amatore viaerotyzm erotyzm

June 07 2017

0716 b297
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaerotyzm erotyzm
8131 c29c
Reposted fromtheoristpl theoristpl viaerotyzm erotyzm
vnlpxs
8865 1377
Reposted fromerotyzm erotyzm vialetshavesex letshavesex
6782 20ad 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
vnlpxs
7133 f61e
Reposted fromunicornsoup unicornsoup viadisheveled disheveled
vnlpxs
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viapengin pengin
vnlpxs
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadifferent different
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaOnly2you Only2you
vnlpxs
vnlpxs
vnlpxs
Nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć, żebyśmy nie wiem, jak chcieli. Czasami trzeba to sobie odpuścić i żyć dalej.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
vnlpxs
vnlpxs
vnlpxs
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
vnlpxs
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
vnlpxs
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
vnlpxs
5263 977b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl